سرور مجازی کلاود OVH فرانسه

سرورهایی با آپتایم و کیفیت بالا | جهت سفارش بصورت ساعتی و روزانه تماس بگیرید.

سرور مجازی کلاود OVH فرانسه رم 7 گیگ پلن b2-7
 • 7 گیگابایت مقدار رم
 • 2 هسته با فرکانس 2GHz+ پردازنده‌ی مجازی
 • 50GB SSD مقدار هارد
 • 250Mbps تضمینی شبکه‌ی عمومی
 • حداکثر 300Mbps شبکه‌ی خصوصی
سرور مجازی کلاود OVH فرانسه رم 30 گیگ پلن b2-30
 • 30 گیگابایت مقدار رم
 • 8 هسته با فرکانس 2GHz+ پردازنده‌ی مجازی
 • 200GB SSD مقدار هارد
 • 500Mbps تضمینی شبکه‌ی عمومی
 • حداکثر 2Gbps شبکه‌ی خصوصی
سرور مجازی کلاود OVH فرانسه رم 60 گیگ پلن b2-60
 • 60 گیگابایت مقدار رم
 • 16 هسته با فرکانس 2GHz+ پردازنده‌ی مجازی
 • 400GB SSD مقدار هارد
 • 1Gbps تضمینی شبکه‌ی عمومی
 • حداکثر 4Gbps شبکه‌ی خصوصی
سرور مجازی کلاود OVH فرانسه رم 120 گیگ پلن b2-120
 • 120 گیگابایت مقدار رم
 • 32 هسته با فرکانس 2GHz+ پردازنده‌ی مجازی
 • 400GB SSD مقدار هارد
 • 10Gbps شبکه‌ی عمومی
 • حداکثر 4Gbps شبکه‌ی خصوصی
سرور مجازی کلاود OVH فرانسه رم 7 گیگ پلن c2-7
 • 7 گیگابایت مقدار رم
 • 2 هسته با فرکانس 3GHz+ پردازنده‌ی مجازی
 • 50GB SSD مقدار هارد
 • 250Mbps تضمینی شبکه‌ی عمومی
 • حداکثر 300Mbps شبکه‌ی خصوصی
سرور مجازی کلاود OVH فرانسه رم 30 گیگ پلن c2-30
 • 30 گیگابایت مقدار رم
 • 8 هسته با فرکانس 3GHz+ پردازنده‌ی مجازی
 • 200GB SSD مقدار هارد
 • 500Mbps تضمینی شبکه‌ی عمومی
 • حداکثر 2Gbps شبکه‌ی خصوصی
سرور مجازی کلاود OVH فرانسه رم 120 گیگ پلن c2-120
 • 120 گیگابایت مقدار رم
 • 32 هسته با فرکانس 3GHz+ پردازنده‌ی مجازی
 • 400GB SSD مقدار هارد
 • 10Gbps شبکه‌ی عمومی
 • حداکثر 4Gbps شبکه‌ی خصوصی
سرور مجازی کلاود OVH فرانسه رم 15 گیگ پلن r2-15
 • 15 گیگابایت مقدار رم
 • 2 هسته پردازنده‌ی مجازی
 • 50GB SSD مقدار هارد
 • 250Mbps تضمینی شبکه‌ی عمومی
 • حداکثر 1Gbps شبکه‌ی خصوصی
سرور مجازی کلاود OVH فرانسه رم 60 گیگ پلن r2-60
 • 60 گیگابایت مقدار رم
 • 4 هسته پردازنده‌ی مجازی
 • 100GB SSD مقدار هارد
 • 250Mbps تضمینی شبکه‌ی عمومی
 • حداکثر 2Gbps شبکه‌ی خصوصی
سرور مجازی کلاود OVH فرانسه رم 240 گیگ پلن r2-240
 • 240 گیگابایت مقدار رم
 • 16 هسته پردازنده‌ی مجازی
 • 400GB SSD مقدار هارد
 • 10Gbps شبکه‌ی عمومی
 • حداکثر 4Gbps شبکه‌ی خصوصی
سرور مجازی کلاود OVH فرانسه گرافیک 16 گیگ پلن t1-45
 • 45 گیگابایت مقدار رم
 • 8 هسته پردازنده‌ی مجازی
 • Tesla V100 16GB گرافیک اختصاصی
 • 400GB SSD مقدار هارد
 • 2Gbps تضمینی شبکه‌ی عمومی
 • حداکثر 4Gbps شبکه‌ی خصوصی
سرور مجازی کلاود OVH فرانسه گرافیک 32 گیگ پلن t1-90
 • 90 گیگابایت مقدار رم
 • 18 هسته پردازنده‌ی مجازی
 • 2xTesla V100 16GB گرافیک اختصاصی
 • 800GB SSD مقدار هارد
 • 4Gbps تضمینی شبکه‌ی عمومی
 • حداکثر 4Gbps شبکه‌ی خصوصی
سرور مجازی کلاود OVH فرانسه گرافیک 64 گیگ پلن t1-180
 • 180 گیگابایت مقدار رم
 • 32 هسته پردازنده‌ی مجازی
 • 4xTesla V100 16GB گرافیک اختصاصی
 • 50GB SSD + 2TB HDD مقدار هارد
 • 10Gbps شبکه‌ی عمومی
 • حداکثر 4Gbps شبکه‌ی خصوصی
سرور مجازی کلاود OVH فرانسه رم 45 گیگ پلن i1-45
 • 45 گیگابایت مقدار رم
 • 8 هسته پردازنده‌ی مجازی
 • 50GB SSD + 1.9TB NVMe مقدار هارد
 • 1Gbps تضمینی شبکه‌ی عمومی
 • حداکثر 2Gbps شبکه‌ی خصوصی
سرور مجازی کلاود OVH فرانسه رم 90 گیگ پلن i1-90
 • 90 گیگابایت مقدار رم
 • 16 هسته پردازنده‌ی مجازی
 • 50GB SSD + 2x1.9TB NVMe مقدار هارد
 • 2Gbps تضمینی شبکه‌ی عمومی
 • حداکثر 4Gbps شبکه‌ی خصوصی
سرور مجازی کلاود OVH فرانسه رم 180 گیگ پلن i1-180
 • 180 گیگابایت مقدار رم
 • 32 هسته پردازنده‌ی مجازی
 • 50GB SSD + 4x1.9TB NVMe مقدار هارد
 • 8Gbps تضمینی شبکه‌ی عمومی
 • حداکثر 4Gbps شبکه‌ی خصوصی
سرور مجازی کلاود OVH فرانسه رم 2 گیگ پلن d2-2
 • 2 گیگابایت مقدار رم
 • 1 هسته پردازنده‌ی مجازی
 • 25GB مقدار هارد
 • 100Mbps شبکه‌ی عمومی
 • حداکثر 100Mbps شبکه‌ی خصوصی
سرور مجازی کلاود OVH فرانسه رم 4 گیگ پلن d2-4
 • 4 گیگابایت مقدار رم
 • 2 هسته پردازنده‌ی مجازی
 • 50GB مقدار هارد
 • 250Mbps شبکه‌ی عمومی
 • حداکثر 250Mbps شبکه‌ی خصوصی
سرور مجازی کلاود OVH فرانسه رم 8 گیگ پلن d2-8
 • 8 گیگابایت مقدار رم
 • 4 هسته پردازنده‌ی مجازی
 • 50GB مقدار هارد
 • 500Mbps شبکه‌ی عمومی
 • حداکثر 500Mbps شبکه‌ی خصوصی