هاست اشتراکی لینوکس فرانسه

با 7 روز ضمانت بازگشت کل وجه!

هاست اشتراکی لینوکس فرانسه 100 مگابایت
 • 100MB مقدار فضا
 • 30GB ترافیک
 • 1024MB رم اختصاصی
 • 1GHz پردازنده
 • 1MB/s محدودیت IO
 • 20 تعداد کانکشن در لحظه
 • 60 تعداد پردازش در هر لحظه
 • 3 تعداد پارک دامین
 • 3 تعداد ادان دامین
 • cPanel کنترل پنل
 • دارد گواهینامه SSL رایگان
 • دارد انتخاب ورژن PHP دلخواه
 • بله پشتیبانی از Python
 • بله پشتیبانی از Node.js
 • بله پشتیبانی از Rubby
 • ندارد دسترسی Shell
 • نامحدود کلیه امکانات هاست
هاست اشتراکی لینوکس فرانسه 250 مگابایت
 • 250MB مقدار فضا
 • 50GB ترافیک
 • 1280MB رم اختصاصی
 • 1/5GHz پردازنده
 • 2MB/s محدودیت IO
 • 25 تعداد کانکشن در هر لحظه
 • 65 تعداد پردازش در هر لحظه
 • 5 تعداد پارک دامین
 • 5 تعداد ادان دامین
 • cPanel کنترل پنل
 • دارد گواهینامه SSL رایگان
 • دارد انتخاب ورژن PHP دلخواه
 • بله پشتیبانی از Python
 • بله پشتیبانی از Node.js
 • بله پشتیبانی از Rubby
 • ندارد دسترسی Shell
 • نامحدود کلیه امکانات هاست
هاست اشتراکی لینوکس فرانسه 500 مگابایت
 • 500MB مقدار فضا
 • 70GB ترافیک
 • 1536MB رم اختصاصی
 • 2GHz پردازنده
 • 3MB/s محدودیت IO
 • 30 تعداد کانکشن در هر لحظه
 • 70 تعداد پردازش در هر لحظه
 • 8 تعداد پارک دامین
 • 8 تعداد ادان دامین
 • cPanel کنترل پنل
 • دارد گواهینامه SSL رایگان
 • دارد انتخاب ورژن PHP دلخواه
 • بله پشتیبانی از Python
 • بله پشتیبانی از Node.js
 • بله پشتیبانی از Rubby
 • ندارد دسترسی Shell
 • نامحدود کلیه امکانات هاست
هاست اشتراکی لینوکس فرانسه 1 گیگابایت
 • 1GB مقدار فضا
 • 150GB ترافیک
 • 1792MB رم اختصاصی
 • 2/5GHz پردازنده
 • 4MB/s محدودیت IO
 • 35 تعداد کانکشن در هر لحظه
 • 75 تعداد پردازش در هر لحظه
 • 12 تعداد پارک دامین
 • 12 تعداد ادان دامین
 • cPanel کنترل پنل
 • دارد گواهینامه SSL رایگان
 • دارد انتخاب ورژن PHP دلخواه
 • بله پشتیبانی از Python
 • بله پشتیبانی از Node.js
 • بله پشتیبانی از Rubby
 • ندارد دسترسی Shell
 • نامحدود کلیه امکانات هاست
هاست اشتراکی لینوکس فرانسه 2 گیگابایت
 • 2GB مقدار فضا
 • نامحدود ترافیک
 • 2048MB رم اختصاصی
 • 3GHz پردازنده
 • 5MB/s محدودیت IO
 • 40 تعداد کانکشن در هر لحظه
 • 80 تعداد پردازش در هر لحظه
 • cPanel کنترل پنل
 • دارد گواهینامه SSL رایگان
 • دارد انتخاب ورژن PHP دلخواه
 • بله پشتیبانی از Python
 • بله پشتیبانی از Node.js
 • بله پشتیبانی از Rubby
 • ندارد دسترسی Shell
 • نامحدود کلیه امکانات هاست
هاست اشتراکی لینوکس فرانسه 5 گیگابایت
 • 5GB مقدار فضا
 • نامحدود ترافیک
 • 2304MB رم اختصاصی
 • 3/5GHz پردازنده
 • 6MB/s محدودیت IO
 • 45 تعداد کانکشن در هر لحظه
 • 85 تعداد پردازش در هر لحظه
 • cPanel کنترل پنل
 • دارد گواهینامه SSL رایگان
 • دارد انتخاب ورژن PHP دلخواه
 • بله پشتیبانی از Python
 • بله پشتیبانی از Node.js
 • بله پشتیبانی از Rubby
 • ندارد دسترسی Shell
 • نامحدود کلیه امکانات هاست
هاست اشتراکی لینوکس فرانسه 6 گیگابایت
 • 6GB مقدار فضا
 • نامحدود ترافیک
 • 2560MB رم اختصاصی
 • 4GHz پردازنده
 • 7MB/s محدودیت IO
 • 50 تعداد کانکشن در هر لحظه
 • 90 تعداد پردازش در هر لحظه
 • cPanel کنترل پنل
 • دارد گواهینامه SSL رایگان
 • دارد انتخاب ورژن PHP دلخواه
 • بله پشتیبانی از Python
 • بله پشتیبانی از Node.js
 • بله پشتیبانی از Rubby
 • ندارد دسترسی Shell
 • نامحدود کلیه امکانات هاست
هاست اشتراکی لینوکس فرانسه 10 گیگابایت
 • 10GB مقدار فضا
 • نامحدود ترافیک
 • 2816MB رم اختصاصی
 • 4/5GHz پردازنده
 • 8MB/s محدودیت IO
 • 55 تعداد کانکشن در هر لحظه
 • 95 تعداد پردازش در هر لحظه
 • cPanel کنترل پنل
 • دارد گواهینامه SSL رایگان
 • دارد انتخاب ورژن PHP دلخواه
 • بله پشتیبانی از Python
 • بله پشتیبانی از Node.js
 • بله پشتیبانی از Rubby
 • ندارد دسترسی Shell
 • نامحدود کلیه امکانات هاست
هاست اشتراکی لینوکس فرانسه 14 گیگابایت
 • 14GB مقدار فضا
 • نامحدود ترافیک
 • 3072MB رم اختصاصی
 • 5GHz پردازنده
 • 10MB/s محدودیت IO
 • 60 تعداد کانکشن در هر لحظه
 • 100 تعداد پردازش در هر لحظه
 • cPanel کنترل پنل
 • دارد گواهینامه SSL رایگان
 • دارد انتخاب ورژن PHP دلخواه
 • بله پشتیبانی از Python
 • بله پشتیبانی از Node.js
 • بله پشتیبانی از Rubby
 • ندارد دسترسی Shell
 • نامحدود کلیه امکانات هاست