سرور مجازی کلاود Hetzner

سرور مجازی کلاود Hetzner پلن CX11
 • 2 گیگابایت رم
 • 1 هسته مدل Intel Xeon SkyLake پردازنده
 • 20 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 20 ترابایت ترافیک
 • 10 گیگابیت پورت
 • آلمان و فنلاند لوکیشن
سرور مجازی کلاود Hetzner پلن CX21
 • 4 گیگابایت رم
 • 2 هسته با مدل Intel Xeon SkyLake پردازنده
 • 40 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 20 ترابایت ترافیک
 • 10 گیگابیت پورت
 • آلمان و فنلاند لوکیشن
سرور مجازی کلاود Hetzner پلن CX31
 • 8 گیگابایت رم
 • 2 هسته با مدل Intel Xeon SkyLake پردازنده
 • 80 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 20 ترابایت ترافیک
 • 10 گیگابیت پورت
 • آلمان و فنلاند لوکیشن
سرور مجازی کلاود Hetzner پلن CX41
 • 16 گیگابایت رم
 • 4 هسته با مدل Intel Xeon SkyLake پردازنده
 • 160 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 20 ترابایت ترافیک
 • 10 گیگابیت پورت
 • آلمان و فنلاند لوکیشن
سرور مجازی کلاود Hetzner پلن CX51
 • 32 گیگابایت رم
 • 8 هسته با مدل Intel Xeon SkyLake پردازنده
 • 240 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 20 ترابایت ترافیک
 • 10 گیگابیت پورت
 • آلمان و فنلاند لوکیشن
سرور مجازی کلاود Hetzner پلن CCX11
 • 8 گیگابایت رم
 • 2 هسته‌ی اختصاصی با مدل Intel Xeon SkyLake پردازنده
 • 80 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 20 ترابایت ترافیک
 • 10 گیگابیت پورت
 • آلمان و فنلاند لوکیشن
سرور مجازی کلاود Hetzner پلن CCX21
 • 16 گیگابایت رم
 • 4 هسته‌ی اختصاصی با مدل Intel Xeon SkyLake پردازنده
 • 160 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 20 ترابایت ترافیک
 • 10 گیگابیت پورت
 • آلمان و فنلاند لوکیشن
سرور مجازی کلاود Hetzner پلن CCX31
 • 32 گیگابایت رم
 • 8 هسته‌ی اختصاصی با مدل Intel Xeon SkyLake پردازنده
 • 240 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 20 ترابایت ترافیک
 • 10 گیگابیت پورت
 • آلمان و فنلاند لوکیشن
سرور مجازی کلاود Hetzner پلن CCX41
 • 64 گیگابایت رم
 • 16 هسته‌ی اختصاصی با مدل Intel Xeon SkyLake پردازنده
 • 360 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 20 ترابایت ترافیک
 • 10 گیگابیت پورت
 • آلمان و فنلاند لوکیشن
سرور مجازی کلاود Hetzner پلن CCX42
 • 64 گیگابایت رم
 • 16 هسته‌ی اختصاصی با مدل AMD Milan™ Epyc 7003 پردازنده
 • 360 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 20 ترابایت ترافیک
 • 10 گیگابیت پورت
 • آلمان/فنلاند/امریکا لوکیشن
سرور مجازی کلاود Hetzner پلن CCX51
 • 128 گیگابایت رم
 • 32 هسته‌ی اختصاصی با مدل Intel Xeon SkyLake پردازنده
 • 600 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 20 ترابایت ترافیک
 • 10 گیگابیت پورت
 • آلمان و فنلاند لوکیشن
سرور مجازی کلاود Hetzner پلن CCX52
 • 128 گیگابایت رم
 • 32 هسته‌ی اختصاصی با مدل AMD Milan™ Epyc 7003 پردازنده
 • 600 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 20 ترابایت ترافیک
 • 10 گیگابیت پورت
 • آلمان/فنلاند/امریکا لوکیشن
سرور مجازی کلاود Hetzner پلن CCX62
 • 192 گیگابایت رم
 • 48 هسته‌ی اختصاصی با مدل AMD Milan™ Epyc 7003 پردازنده
 • 960 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 20 ترابایت ترافیک
 • 10 گیگابیت پورت
 • آلمان/فنلاند/امریکا لوکیشن
سرور مجازی کلاود Hetzner پلن CPX11
 • 2 گیگابایت رم
 • 2 هسته مدل AMD EPYC 2nd Gen پردازنده
 • 40 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 20 ترابایت ترافیک
 • 10 گیگابیت پورت شبکه
 • آلمان/فنلاند/امریکا لوکیشن
سرور مجازی کلاود Hetzner پلن CPX21
 • 4 گیگابایت رم
 • 3 هسته مدل AMD EPYC 2nd Gen پردازنده
 • 80 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 20 ترابایت ترافیک
 • 10 گیگابیت پورت شبکه
 • آلمان/فنلاند/امریکا لوکیشن
سرور مجازی کلاود Hetzner پلن CPX31
 • 8 گیگابایت رم
 • 4 هسته مدل AMD EPYC 2nd Gen پردازنده
 • 160 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 20 ترابایت ترافیک
 • 10 گیگابیت پورت شبکه
 • آلمان/فنلاند/امریکا لوکیشن
سرور مجازی کلاود Hetzner پلن CPX41
 • 16 گیگابایت رم
 • 8 هسته مدل AMD EPYC 2nd Gen پردازنده
 • 240 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 20 ترابایت ترافیک
 • 10 گیگابیت پورت شبکه
 • آلمان/فنلاند/امریکا لوکیشن
سرور مجازی کلاود Hetzner پلن CPX51
 • 32 گیگابایت رم
 • 16 هسته مدل AMD EPYC 2nd Gen پردازنده
 • 360 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 20 ترابایت ترافیک
 • 10 گیگابیت پورت شبکه
 • آلمان/فنلاند/امریکا لوکیشن
سرور مجازی ابری Hetzner پلن CAX11
 • 4 گیگابایت رم
 • 2 هسته مدل Ampere پردازنده
 • 40 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 20 ترابایت ترافیک
 • 10 گیگابیت پورت
 • آلمان لوکیشن
سرور مجازی ابری Hetzner پلن CAX21
 • 8 گیگابایت رم
 • 4 هسته مدل Ampere پردازنده
 • 80 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 20 ترابایت ترافیک
 • 10 گیگابیت پورت
 • آلمان لوکیشن
سرور مجازی ابری Hetzner پلن CAX31
 • 16 گیگابایت رم
 • 8 هسته مدل Ampere پردازنده
 • 160 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 20 ترابایت ترافیک
 • 10 گیگابیت پورت
 • آلمان لوکیشن
سرور مجازی ابری Hetzner پلن CAX41
 • 32 گیگابایت رم
 • 16 هسته مدل Ampere پردازنده
 • 320 گیگابایت NVMe هارد دیسک
 • 20 ترابایت ترافیک
 • 10 گیگابیت پورت
 • آلمان لوکیشن