سرویس بکاپ‌گیری سرورهای مجازی فرانسه

سرویس بکاپ‌گیری برای پلن 1
 • 1 بار در پلن استارتر و 3 بار در پلن پایه بازه‌ی بکاپ‌گیری
 • 1 عدد در پلن استارتر و 2 عدد در پلن پایه تعداد آخرین بکاپ‌های موجود
 • 2 بار در ماه در پلن استارتر و 3 بار در ماه در پلن پایه تعداد دفعات مجاز برای ریستور
سرویس بکاپ‌گیری برای پلن 2
 • 1 بار در پلن استارتر و 3 بار در پلن پایه بازه‌ی بکاپ‌گیری
 • 1 عدد در پلن استارتر و 2 عدد در پلن پایه تعداد آخرین بکاپ‌های موجود
 • 2 بار در ماه در پلن استارتر و 3 بار در ماه در پلن پایه تعداد دفعات مجاز برای ریستور
سرویس بکاپ‌گیری برای پلن 3
 • 1 بار در پلن استارتر و 3 بار در پلن پایه بازه‌ی بکاپ‌گیری
 • 1 عدد در پلن استارتر و 2 عدد در پلن پایه تعداد آخرین بکاپ‌های موجود
 • 2 بار در ماه در پلن استارتر و 3 بار در ماه در پلن پایه تعداد دفعات مجاز برای ریستور
سرویس بکاپ‌گیری برای پلن 4
 • 1 بار در پلن استارتر و 3 بار در پلن پایه بازه‌ی بکاپ‌گیری
 • 1 عدد در پلن استارتر و 2 عدد در پلن پایه تعداد آخرین بکاپ‌های موجود
 • 2 بار در ماه در پلن استارتر و 3 بار در ماه در پلن پایه تعداد دفعات مجاز برای ریستور
سرویس بکاپ‌گیری برای پلن 5
 • 1 بار در پلن استارتر و 3 بار در پلن پایه بازه‌ی بکاپ‌گیری
 • 1 عدد در پلن استارتر و 2 عدد در پلن پایه تعداد آخرین بکاپ‌های موجود
 • 2 بار در ماه در پلن استارتر و 3 بار در ماه در پلن پایه تعداد دفعات مجاز برای ریستور
سرویس بکاپ‌گیری برای پلن 6
 • 1 بار در پلن استارتر و 3 بار در پلن پایه بازه‌ی بکاپ‌گیری
 • 1 عدد در پلن استارتر و 2 عدد در پلن پایه تعداد آخرین بکاپ‌های موجود
 • 2 بار در ماه در پلن استارتر و 3 بار در ماه در پلن پایه تعداد دفعات مجاز برای ریستور
سرویس بکاپ‌گیری برای پلن 7
 • 1 بار در پلن استارتر و 3 بار در پلن پایه بازه‌ی بکاپ‌گیری
 • 1 عدد در پلن استارتر و 2 عدد در پلن پایه تعداد آخرین بکاپ‌های موجود
 • 2 بار در ماه در پلن استارتر و 3 بار در ماه در پلن پایه تعداد دفعات مجاز برای ریستور
سرویس بکاپ‌گیری برای پلن 8
 • 1 بار در پلن استارتر و 3 بار در پلن پایه بازه‌ی بکاپ‌گیری
 • 1 عدد در پلن استارتر و 2 عدد در پلن پایه تعداد آخرین بکاپ‌های موجود
 • 2 بار در ماه در پلن استارتر و 3 بار در ماه در پلن پایه تعداد دفعات مجاز برای ریستور
سرویس بکاپ گیری برای پلن 9
 • 1 بار در پلن استارتر و 3 بار در پلن پایه بازه‌ی بکاپ‌گیری
 • 1 عدد در پلن استارتر و 2 عدد در پلن پایه تعداد آخرین بکاپ‌های موجود
 • 2 بار در ماه در پلن استارتر و 3 بار در ماه در پلن پایه تعداد دفعات مجاز برای ریستور